SME

Adelin, s.r.o.

Špecialista na komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd, auditu a faciliti managmentu.

Vedenie podvojného účtovníctva

Pre našich klientov poskytujeme profesionálne a komplexné vedenie účtovníctva. Metódy a spôsob vedenia účtovnej agendy je zameraný na konkrétne potreby našich klientov. Účtovníctvo sa vedie v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Pri jeho spracovaní dbáme na správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť účtovných záznamov, a to spôsobom zaručujúcim ich trvalosť po celú dobu spracovania účtovníctva i jeho následnej archivácie.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predkladaných účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy s potrebnou analytickou evidenciou
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, spracovanie podkladov a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty kontrolného výkazu k DPH a súhrnného výkazu
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov
 • spracovanie ostatných daňových priznaní k miestnym daniam
 • spracovanie mesačných prehľadov a reportov podľa potrieb klienta
 • komunikácia s príslušnými štátnymi inštitúciami
 • zastupovanie klientov počas vykonávania kontrol