Facility managment

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby v oblasti facility managementu/administratívne a organizačné činnosti spojené so správou nehnuteľností a správou dokumentácie.

Facility management/špecifikácia

Facility management (FM) – integrácia procesov v rámci organizácie klienta na zabezpečenie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností organizácie a v súlade s STN EN 15221-1 až STN EN 15221-7.

Facility management (FM)

 • Energetika
 • Prevádzková obsluha nehnuteľností a hnuteľného majetku
 • Prevádzková údržba nehnuteľností a hnuteľného majetku
 • Správa technickej dokumentácie
 • Vypracovanie pasportov technických zariadení podľa objektov, technického auditu, zoznamu hnuteľného majetku
 • Havarijná pohotovosť 
 • Denná kontrola, drobná údržba objektu, operatívna údržba, kontroly, obsluha technických zariadení , drobné opravy
 • Kontroly požiarnotechnických zariadení, výkon požiarneho technika a BOZP
 • Požiarno-technické služby
 • Ochrana pred požiarmi a prevádzka požiarnotechnických zar. a požiarnych vodovodov:
 • OP a OS a servis VTZ (Odborné prehliadky a odborné skúšky a servis VTZ)